We do interior

Nhà hàng Trung Hoa - Vũng Tàu

Nhà hàng Trung Hoa - Vũng Tàu
Nhà hàng Trung Hoa - Vũng Tàu
Nhà hàng Trung Hoa - Vũng Tàu

Nhà hàng Trung Hoa thiết kế và hoàn thành trong năm 2012